ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN
REGIONAAL INSTITUUT VOOR DYSLEXIE B.V.

Versie: juni 2022 bij de Kamer van Koophandel gedeponeerd onder nummer 09120190.

1. Toepasselijkheid en definities

1.1. In deze zakelijke algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden (“Voorwaarden”) wordt verstaan onder:

BW: het Nederlandse Burgerlijk Wetboek;
Cursist: de natuurlijke persoon die feitelijk namens de Klant van de Diensten gebruikmaakt;
Dagen: kalenderdag(en);
Derden: andere partijen dan RID;
Dienst: de in de Overeenkomst gespecificeerde diensten van RID die door RID aan de Klant worden geleverd, waaronder maar niet beperkt tot de diensten OefenKr8 en OnderwijsKr8;
Documentatie: de door RID ter zake van de Diensten verstrekte catalogussen, materiaal (zoals boekjes), instructies en andere documentatie;
Handelingsplan: de inhoudelijke invulling van Remedial Teaching. In het Handelingsplan wordt de beginsituatie, de doelen, de inhoud van de methodiek alsmede de evaluatie van Remedial Teaching beschreven;
Klant: iedere natuurlijke en/of rechtspersoon die met RID onderhandelt over de totstandkoming van een Overeenkomst en/of een Overeenkomst met RID aangaat ter zake van de levering van Diensten;
Medewerker: management, medewerkers van de servicecentra, behandelaren/diagnostici, administratief/ondersteunend personeel in dienst van RID op basis van een arbeidsovereenkomst of werkzaam is op basis van een overeenkomst van opdracht;
OefenKr8 | Remedial Teaching: de wijze van dienstverlening waarbij een Medewerker van RID professionals op scholen opleidt om de RT-methode van RID te onderwijzen;
OefenKr8 | RT door school: begeleiding geboden op onderwijsinstellingen aan een groepje leerlingen, in de vorm van ondersteuning op een specifiek vakgebied, ter ondersteuning van het schoolse leren;
OnderwijsKr8: de wijze van dienstverlening waarbij ondersteuning wordt geboden aan scholen en professionals op het gebied van taal- en rekenonderwijs, dyslexie en dyscalculie;
Overeenkomst: een overeenkomst tussen RID en de Klant op grond waarvan RID Diensten levert op grond van welke titel dan ook;
RID: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Regionaal Instituut voor Dyslexie B.V., statutair gevestigd te Arnhem, kantoorhoudende te (6811 AJ) Arnhem aan de Jansbinnensingel 1 en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 09120190;
Training: iedere training, workshop, (vorm van) coaching counseling of enige andere bijeenkomst georganiseerd door RID met als doel het overbrengen en/of vergroten van kennis en/of vaardigheden; en
Schriftelijk: per brief of elektronisch.
Indien hierboven aan woorden in de meervoudsvorm een gedefinieerde betekenis wordt toegekend, wordt daaronder mede de enkelvoudvorm begrepen en vice versa.
1.2. Op alle aanbiedingen, offertes en opdrachtbevestigingen van bestellingen bij en (onderhandelingen over) Overeenkomsten met RID zijn deze Voorwaarden van toepassing. In geval van strijdigheid tussen de Overeenkomst en deze Voorwaarden prevaleert de Overeenkomst boven deze Voorwaarden.
1.3. Afspraken of regelingen die van deze Voorwaarden afwijken, gelden slechts indien deze Schriftelijk met RID zijn overeengekomen dan wel Schriftelijk door RID zijn bevestigd, en laten voor het overige deze Voorwaarden volledig in stand.
1.4. Nietigheid of niet toepasselijkheid van één of meer in deze Voorwaarden voorkomende bepalingen of een deel van een bepaling, doet niets af aan de werking en geldigheid van de overige bepalingen.
1.5. De toepasselijkheid van eventuele (inkoop-) of andere voorwaarden van de Klant hoe dan ook genaamd, wordt door RID uitdrukkelijk afgewezen.
1.6. RID is gerechtigd eenzijdig wijzigingen in deze Voorwaarden aan te brengen. Indien RID van deze wijzigingsbevoegdheid gebruik maakt, gelden de gewijzigde Voorwaarden nadat de gewijzigde Voorwaarden door RID aan de Klant zijn toegezonden.

2. Aanbiedingen, specificaties en orders

2.1. Alle aanbiedingen en uitlatingen van RID

  • zijn slechts gericht tot de Klant;
  • mogen niet worden verspreid;
  • gelden als één geheel;
  • kunnen niet gedeeltelijk worden geaccepteerd;
  • zijn geheel vrijblijvend; en
  • kunnen altijd worden herroepen.

2.2. Indien de (beoogde) Cursist een andere natuurlijke- en of rechtspersoon is dan de Klant, dient de Klant de contactgegevens van de Cursist duidelijk aan RID aan te geven.
2.3. Indien de Overeenkomst Schriftelijk wordt aangegaan, komt deze tot stand op de Dag dat RID de Overeenkomst ondertekent, dan wel op de Dag dat RID de Schriftelijke opdrachtbevestiging aan de Klant verzendt. In dit laatste geval heeft de Schriftelijke opdrachtbevestiging van RID te gelden als een correcte en complete weergave van de Overeenkomst die tussen RID en de Klant is gesloten.
2.4. Bij gebreke van een Schriftelijke opdrachtbevestiging van RID geldt dat de Overeenkomst tot stand komt op het moment dat RID met de uitvoering daarvan een begin maakt. De factuur van RID zal in dat geval beschouwd worden als de order van de Klant en als de correcte weergave van de Overeenkomst tussen RID en de Klant.
2.5. Eventuele later gemaakte aanvullende afspraken of aangebrachte wijzigingen binden RID slechts, indien deze door RID Schriftelijk binnen veertien (14) Dagen zijn bevestigd en de Klant vervolgens niet binnen drie (3) Dagen na deze bevestiging Schriftelijk protest heeft aangetekend.
2.6. Het is de Klant niet toegestaan om de Overeenkomst met RID geheel of gedeeltelijk te annuleren. Indien de Klant desondanks tot gehele of gedeeltelijke annulering overgaat, blijft RID gerechtigd het gehele met de Overeenkomst gemoeide bedrag bij de Klant in rekening te brengen en behoudt RID zich het recht voor om als gevolg van de annulering geleden schade op De Klant te verhalen
2.7. RID is bij het aangaan van een Overeenkomst nooit gebonden aan eerdere met de Klant overeengekomen prijzen, kortingen, marges en/of van deze Voorwaarden afwijkende voorwaarden.
2.8. Elke Overeenkomst wordt door RID aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat RID bevoegd is om de kredietwaardigheid van de Klant na te gaan, zulks in verband met de geldelijke nakoming van de Overeenkomst. Mocht RID op redelijke gronden van mening zijn dat de Klant niet (voldoende) kredietwaardig is, dan heeft RID het recht om haar verplichtingen tijdelijk op te schorten. Indien van een dergelijke opschorting sprake is, dan zal RID de Klant hiervan onverwijld Schriftelijk in kennis stellen en aan de Klant de mogelijkheid bieden om zekerheid te stellen.

3. Prijzen

3.1. Alle door RID aangeboden en met RID overeengekomen prijzen zijn in euro en gelden voor de in de Overeenkomst aangegeven termijn. Tenzij anders aangegeven wordt er vanuit gegaan dat de overeengekomen prijzen vrijgesteld zijn van btw. Tenzij anders aangegeven zijn de kosten voor materiaal, Documentatie, de reistijd en de reiskosten inbegrepen. Overige kosten (waaronder op grond van de wet verschuldigde belastingen, heffingen, accijnzen en overige (invoer-)rechten) zijn niet in de prijs inbegrepen en komen voor rekening van de Klant.
3.2. Alle door RID in de Overeenkomst genoemde prijzen zijn onder voorbehoud van type- en rekenfouten.
3.3. RID is gerechtigd de prijzen tijdens de looptijd van de Overeenkomst te verhogen indien de kostprijs van de elementen op basis waarvan de prijs is bepaald zijn gestegen. Deze elementen zijn onder andere, maar niet limitatief: elektriciteit en gas, producten en diensten die zijn verkregen van derden, salarissen, sociale lasten en verzekeringspremies. RID zal de Klant Schriftelijk op de hoogte stellen van prijsstijgingen.
3.4. RID is te allen tijde gerechtigd de door haar gehanteerde prijzen jaarlijks, per 1 september te indexeren op basis van de prijsindex “Cao-lonen, contractuele loonkosten en arbeidsdeur, gezondheid- en welzijnszorg” zoals vastgesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek.

4. Betaling

4.1. Betaling dient te geschieden door middel van één van de door RID in de Overeenkomst aangewezen betaalmethoden.
4.2. De betalingstermijn van iedere factuur van RID is veertien (14) Dagen na de factuurdatum. Alle betalingstermijnen van RID zijn fataal in de zin van artikel 6:83 onder a BW. Dit betekent dat de Klant bij overschrijding van de betalingstermijn direct –en zonder voorafgaande ingebrekestelling– in verzuim raakt.
4.3. De Klant dient de door RID gefactureerde bedragen zonder inhoudingen, kortingen en/of verrekeningen te betalen en heeft nooit het recht zijn betalingsverplichtingen op te schorten.
4.4. Bij overschrijding van de betalingstermijn vermeld in artikel 4.2 vervallen eventuele aan de Klant verstrekte kortingen, is RID gerechtigd om zonder voorafgaande ingebrekestelling een contractuele rente van één (1) procent per maand in rekening te brengen en maakt RID aanspraak op alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die nodig zijn om de facturen te innen. De buitengerechtelijke kosten waar RID in ieder geval aanspraak op maakt, worden vastgesteld op vijftien procent (15%) van de waarde van de onbetaald gebleven bedragen, met een minimum van veertig euro (EUR 40,-). Indien de daadwerkelijke door RID gemaakte buitengerechtelijke kosten hoger zijn dan vijftien procent (15%) van de waarde van de onbetaald gebleven bedragen, is RID gerechtigd de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten bij de Klant in rekening te brengen.
4.5. Indien een Overeenkomst met meer Klanten wordt gesloten, is iedere Klant jegens RID hoofdelijk aansprakelijk voor de (betalings-)verplichtingen die uit deze Overeenkomst voortvloeien.
4.6. In geval van liquidatie, ontbinding, faillissement of surseance van betaling van de Klant zijn alle vorderingen van RID (ongeacht de betalingstermijn) onmiddellijk opeisbaar.
Klachten over een factuur moeten binnen veertien (14)
4.7. Dagen na factuurdatum Schriftelijk bij RID worden ingediend. Na deze termijn worden klachten ten aanzien van facturen niet meer in behandeling genomen en heeft de Klant zijn rechten verwerkt. Een klacht ten aanzien van een factuur doet niet af aan de betalingsverplichting van de Klant ten aanzien van die betreffende factuur.
4.8. RID is, buiten de in de wet geregelde mogelijkheden van verrekening, bevoegd haar vorderingen op en schulden aan de Klant te verrekenen met bedragen die de Klant, uit welke hoofde ook, aan RID verschuldigd is of op enig moment verschuldigd zal worden.

5. Uitvoering van de Overeenkomst

5.1. Om een behoorlijke uitvoering van de Overeenkomst door RID mogelijk te maken, dient de Klant alle voorzieningen, gegevens en informatie die nodig/nuttig zijn voor een goede uitvoering van de Overeenkomst steeds tijdig en correct aan RID aan te leveren. De Klant staat in voor de juistheid, de tijdigheid, de volledigheid en de betrouwbaarheid van de door hem aan RID verstrekte gegevens en informatie.
5.2. RID is bevoegd om voor de uitvoering van de Overeenkomst opdrachten aan Derden te verstrekken.

6. Specifieke afspraken ten aanzien van OefenKr8 en OnderwijsKr8

6.1 Indien de Overeenkomst OefenKr8 en/of OnderwijsKr8 betreft, dient de Klant zorg te dragen voor één trainingslocatie die (i) goed geventileerd kan worden (ii) die goed bereikbaar is voor de Medewerkers en (iii) te allen tijde toegankelijk is voor de Medewerkers.
6.2 Indien de Overeenkomst OefenKr8 en/of OnderwijsKr8 betreft, dient de Klant ervoor te zorgen dat op de locatie waar de Training wordt gegeven een werkende internetverbinding, een beamer en/of een digibord en een geluidsinstallatie beschikbaar is.
6.3 Indien de Overeenkomst OefenKr8 | RT door school en OnderwijsKr8 betreft, dient de Klant RID uiterlijk 15 Werkdagen voorafgaand aan de eerste Training een overzicht te verschaffen van vrije dagen, studiedagen en andere verhinderdagen van de Klant en/of de Cursisten. Indien de Overeenkomst Oefenkr8 – Remedial Teaching betreft, dient de Klant RID uiterlijk tijdens het afstemmingsgesprek een overzicht te verschaffen van vrije dagen, studiedagen en andere verhinderdagen van de Klant en/of de Cursisten. Indien bij OefenKr8 | RT door school en OnderwijsKr8 tussentijds blijkt dat een geplande datum voor de Training niet mogelijk is, dient de Klant RID hiervan uiterlijk 15 Werkdagen voorafgaand aan de betreffende Training in kennis te stellen. RID en de Klant zullen vervolgens een passende alternatieve datum plannen. Indien géén passende datum kan worden gevonden, blijft RID gerechtigd de betreffende Training bij de Klant in rekening te brengen. Indien bij OefenKr8 | Remedial Teaching tussentijds blijkt dat een geplande datum voor de Remedial Teaching niet mogelijk is, dient de Klant RID hiervan uiterlijk 15 Werkdagen voorafgaand aan de betreffende Remedial Teaching in kennis te stellen. RID en de Klant zullen vervolgens een passende alternatieve datum plannen. Indien géén passende datum kan worden gevonden, blijft RID gerechtigd de betreffende Remedial Teaching bij de Klant in rekening te brengen.
6.4 OefenKr8 en OnderwijsKr8 worden in beginsel door een vaste Medewerker van RID gegeven, tenzij er sprake is van een omstandigheid waarin deze Medewerker redelijkerwijze niet beschikbaar is zoals maar niet beperkt tot ziekte, zwangerschap en/of ontslag. Indien de vaste Medewerker niet beschikbaar is, zal RID na overleg met de Klant bepalen of de Training wordt verplaatst naar een ander moment althans door een andere Medewerker wordt waargenomen.
6.5 Alleen Cursisten die een start- en basistraining hebben afgerond, kunnen worden toegelaten tot OefenKr8 | RT door school.
6.6 In het geval van Remedial Teaching is het gedurende de in het Handelingsplan opgenomen periode niet mogelijk om de groepssamenstelling te wijzigen.

7. Algemene afspraken ten aanzien van Trainingen

7.1. Het is niet toegestaan om beeld, video- en/of geluidsopnames van een (fysieke of digitale) Training te maken.

8. Levering en levertijd

8.1. RID spant zich ertoe in de door haar genoemde of met de Klant overeengekomen, al dan niet uiterste, (leverings)termijnen in acht te nemen, maar deze kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijnen in de zin van artikel 6:83 onder a BW. Bij overschrijding van een dergelijke termijn zal RID indien mogelijk de nieuwe leveringstermijn / tijd van uitvoering van de Overeenkomst aan de Klant opgeven. Bij overschrijding van de leveringstermijn heeft de Klant geen recht op enige schadevergoeding of op ontbinding, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van RID.
8.2. Indien RID voor de uitvoering van de Overeenkomst gegevens en/of informatie nodig heeft die door de Klant moet(en) worden verstrekt, gaat een gecommuniceerde leveringstermijn nooit eerder in dan op de Dag dat alle benodigde gegevens en/of hulpmiddelen in het bezit zijn van RID dan wel dat de Klant aan de bedoelde verplichting(en) jegens RID heeft voldaan of wordt de leveringstermijn conform het voorgaande verlengd.

9. Annulering door RID

9.1. Indien de Overeenkomst Remedial Teaching betreft, heeft RID, zonder dat RID tot enige schadevergoeding is gehouden, het recht om de Overeenkomst te annuleren indien er geen passende Medewerker beschikbaar is. RID zal de Klant hierover Schriftelijk informeren en bespreken of er alternatieven zijn. Bij een gebrek aan passende alternatieven, zal RID van de Klant ontvangen bedragen binnen 30 Werkdagen restitueren. Indien een passend alternatief gevonden wordt, zal een ontvangen betaling niet door RID gerestitueerd worden.
9.2. Indien de Overeenkomst OefenKr8 en/of OnderwijsKr8 en/of een andere dienst door RID betreft heeft RID, zonder dat RID tot enige schadevergoeding is gehouden, het recht om de Overeenkomst, zonder opgave van redenen, uiterlijk 3 Werkdagen voor de eerste Training of de aanvang van de dienst te annuleren. RID zal de Klant hierover Schriftelijk informeren en bespreken of er alternatieven zijn. Bij een gebrek aan passende alternatieven, zal RID van de Klant ontvangen bedragen binnen 30 Werkdagen restitueren. Indien een passend alternatief gevonden wordt, zal een ontvangen betaling niet door RID gerestitueerd worden.

10. Vooruitbetaling en zekerheidstelling

10.1. RID is altijd bevoegd om een vooruitbetaling te verlangen van de Klant, dan wel elke vorm van zekerheid waaronder, maar niet beperkt tot, pandrechten en bankgaranties. Indien RID zekerheid verlangt in de vorm van een (stil) pandrecht, verplicht de Klant zich ertoe een akte tot vestiging van het pandrecht te ondertekenen.
10.2. Indien RID de door haar verlangde betalingen of zekerheid niet krijgt, is RID bevoegd haar verplichtingen op te schorten en, indien de Klant ook na sommatie daaraan niet voldoet, de Overeenkomst voor het nog niet uitgevoerde gedeelte door een Schriftelijke verklaring te ontbinden en schadevergoeding van de Klant te vorderen.

11. Klachten

11.1. Klachten in verband met de Diensten van RID dienen onverwijld na ontdekking doch uiterlijk binnen dertig (30) Dagen na de levering van de Diensten Schriftelijk en onder opgave van redenen bij de klachtenfunctionaris van RID te worden gemeld via r.reij@rid.nl of Jansbinnensingel 1, 6811 AJ Arnhem.
11.2. Rechtsvorderingen moeten binnen één (1) jaar na het tijdig indienen van de klacht op straffe van verval door de Klant aanhangig worden gemaakt.

12. Aansprakelijkheid

12.1. RID is niet aansprakelijk voor de door de Klant dan wel Derden geleden schade, tenzij deze schade het rechtstreekse gevolg is van opzet en/of bewuste roekeloosheid van RID.
12.2. RID is bovendien niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door of bij de uitvoering van de Overeenkomst met de Klant door RID ingeschakelde personen (zoals Medewerkers of Derden). Deze uitsluiting omvat tevens schade als gevolg van opzet of bewuste roekeloosheid van de ingeschakelde persoon.
12.3. Onverminderd het bepaalde in de voorgaande leden is RID in ieder geval niet aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, vertragingsschade, winst- dan wel omzetderving.
12.4. In elk geval is iedere aansprakelijkheid van RID beperkt tot het bedrag dat wordt uitgekeerd onder de door RID gesloten aansprakelijkheidsverzekeringspolissen. Voor zover, om welke reden dan ook, de verzekeraar van RID niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid van RID beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van het gedeelte van de Overeenkomst, waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit.
12.5. De Klant is gehouden RID te vrijwaren respectievelijk schadeloos te stellen ter zake van alle aanspraken van Derden die direct of indirect verband houden met (het gebruik van) de Diensten en de Klant zal RID alle schade vergoeden die RID lijdt als gevolg van dergelijke aanspraken.

13. Overmacht

13.1. Indien RID door overmacht wordt verhinderd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk uit te voeren, wordt de termijn waarbinnen RID haar verplichtingen dient na te komen verlengd. Tevens heeft RID in het geval van overmacht het recht om zonder rechterlijke tussenkomst en naar eigen keuze de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen. Indien RID van deze bevoegdheid tot opschorting of ontbinding gebruik maakt, zal RID de Klant hierover informeren, maar is RID niet tot het voldoen van schadevergoeding verplicht.
13.2. Indien RID vóór het beroep op opschorting of ontbinding (wegens overmacht) haar verplichtingen deels is nagekomen, is RID gerechtigd pro rata te factureren en dient de Klant deze facturen conform het bepaalde in artikel 4 te voldoen.
13.3. Onder overmacht wordt onder meer, maar niet uitsluitend, verstaan:
i) storingen van internet en/of telecommunicatiefaciliteiten,
ii) staking en andere bedrijfsstoornissen, hetzij bij RID hetzij bij Derden waarvan RID bij de uitvoering van de Overeenkomst afhankelijk is,
iii) transportstoringen, reisbeperkingen en andere buiten de macht van RID liggende gebeurtenissen, zoals oorlog, natuur- en kernrampen, nationale noodtoestand, terreur(daden) en de gevolgen daarvan, blokkade, oproer, economische ontwrichting, epidemieën, pandemieën, gezondheidsrisico’s en de gevolgen daarvan,
iv) vertraging of een tekortkoming van een Derde waarvan RID bij de uitvoering van de Overeenkomst afhankelijk is,
v) onvoorziene ziekte of uitval van Medewerkers of Derden waarvan RID bij de uitvoering van de Overeenkomst afhankelijk is, en
vi) overheidsmaatregelen.
13.4. Indien RID door overmacht (bijvoorbeeld doch niet beperkt tot het uitbreken van een epidemie/pandemie of extreme weersomstandigheden) wordt verhinderd de Training fysiek te laten plaatsvinden, heeft zij naast de mogelijkheid tot opschorting ex artikel 13.1 de eenzijdige mogelijkheid de Training op een veilige manier op andere wijze, zoals digitaal, te laten plaatsvinden.

14. Intellectuele eigendom

14.1. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Diensten, Documentatie en de (inhoud van de) website(s) van RID berusten uitsluitend bij RID en/of Derden. De Klant erkent deze rechten en garandeert dat zij zich zal onthouden van iedere inbreuk daarop. Indien RID in opdracht van de Klant enige Documentatie ontwikkelt, komen de intellectuele eigendomsrechten daarvan toe aan RID.
14.2. De Klant verkrijgt uitsluitend voor de duur van de Overeenkomst een niet-exclusief en (in zowel contractuele als goederenrechtelijke zin) niet-overdraagbaar herroepelijk gebruiksrecht op voornoemde intellectuele eigendomsrechten, louter voor de doeleinden die voortvloeien uit de Overeenkomst en onder voorwaarde van volledige nakoming door de Klant van haar verplichtingen uit de Overeenkomst en deze Voorwaarden. Dit gebruiksrecht kan en mag door de Klant niet in (sub-)licentie gegeven worden (aan Derden), tenzij Schriftelijk anders overeengekomen.
14.3. De door RID geleverde Documentatie mag niet zonder voorafgaande toestemming van RID door de Klant worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van enige Derden worden gebracht, anders dan voor zover is toegestaan op grond van het in de Overeenkomst beoogde gebruik.
14.4. RID is gerechtigd de Documentatie te voorzien van namen, (beeld)merken, coderingen en/of andersoortige uitlatingen, teneinde de herkomst en het verband met RID te kunnen herleiden.
14.5. RID vrijwaart de Klant van aanspraken op de door RID geleverde en/of verstrekte Documentatie met betrekking tot aanspraken op grond van inbreuk(en) op intellectuele eigendomsrechten die in Nederland geldig zijn, mits de Klant (a) RID onmiddellijk in kennis zal stellen van het bestaan en de inhoud van de rechtsvordering; en (b) de afhandeling van de zaak, waaronder het treffen van een schikking, geheel overlaat aan RID. De Klant zal daartoe volledige medewerking verlenen aan de nodige formaliteiten, en, indien nodig, toestaan dat RID in naam van de Klant verweer voert tegen deze rechtsvorderingen. Deze verplichting tot vrijwaring vervalt indien de inbreuk verband houdt met wijzigingen die de Klant in de Documentatie heeft aangebracht of heeft laten aanbrengen, alsmede bij schending van deze Voorwaarden door de Klant.
14.6. Indien in rechte onherroepelijk komt vast te staan dat de Documentatie van RID inbreuk maakt op een aan Derden toebehorend intellectueel eigendomsrecht, of indien naar het oordeel van RID een gerede kans bestaat dat een inbreuk zich voordoet, zal RID zo mogelijk ervoor zorgdragen dat de Klant de geleverde of verstrekte Documentatie kan blijven gebruiken, bijvoorbeeld door aanpassing van de inbreukmakende onderdelen of door verwerving van een gebruiksrecht voor De Klant. Indien RID naar haar uitsluitend oordeel niet of niet anders dan op voor haar (financieel) onredelijk bezwarende wijze ervoor kan zorgdragen dat de Klant het geleverde kan blijven gebruiken, zal RID het geleverde tegen creditering van de verwervingskosten onder aftrek van een redelijke gebruiksvergoeding terugnemen. RID zal de keuze daartoe niet maken dan na overleg met de Klant. Iedere andere of verdergaande aansprakelijkheid of vrijwaringsverplichting van RID wegens schending van rechten van intellectueel eigendom van een Derde is uitgesloten.

15. Geheimhouding

15.1. De Klant en zijn (ingeleende) personeel, evenals door hem ingeschakelde bedrijven en hun (ingeleend) personeel, zijn gehouden alle informatie waarvan de Klant weet of redelijkerwijs behoort te weten dat het vertrouwelijke informatie betreft, geheim te houden en uitsluitend te gebruiken voor de uitvoering van de Overeenkomst.
15.2. Alle persoonlijke informatie die aan RID wordt verstrekt over onderwijspersoneel en/of leerlingen zal door RID en haar Medewerkers vertrouwelijk worden behandeld.
15.3. Alle als in dit artikel bedoelde informatie zal door de Klant niet openbaar worden gemaakt of vermenigvuldigd, tenzij na verkregen Schriftelijke toestemming van RID.
15.4. Indien de Klant één of meer bepalingen uit dit artikel overtreedt, verbeurt hij per overtreding, zonder dat een nadere ingebrekestelling vereist is, een door direct opeisbare boete van EUR 10.000,-, onverminderd het recht van RID om volledige schadevergoeding te vorderen.

16. Overdracht van rechten en verplichtingen

16.1. Zonder voorafgaande Schriftelijke toestemming van RID is het de Klant niet toegestaan één of meer rechten en/of verplichtingen uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te dragen aan Derden.
16.2. De Klant zal de uitvoering van de verplichtingen uit de Overeenkomst noch geheel noch gedeeltelijk aan Derden uitbesteden zonder voorafgaande Schriftelijke toestemming van RID.
16.3. Onder alle omstandigheden blijft de Klant aansprakelijk voor de tussen RID en de Klant tot stand gekomen Overeenkomst.
16.4. RID heeft het recht de rechten en verplichtingen uit een Overeenkomst over te dragen aan een Derden. De Klant geeft bij voorbaat zijn toestemming voor een dergelijke (contracts-)overname.

17. Opschorting en ontbinding

17.1. RID heeft, indien de Klant niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit de Overeenkomst of deze Voorwaarden mocht voortvloeien, of indien RID redelijkerwijs mag verwachten dat de Klant tekort zal schieten in de nakoming van enige verplichting jegens RID, het recht de (verdere) uitvoering van haar verplichtingen op te schorten door middel van een Schriftelijke kennisgeving, zonder dat RID tot enige schadevergoeding is gehouden, doch onverminderd de verder aan RID toekomende rechten. In deze gevallen is elke vordering die RID op de Klant heeft onmiddellijk en geheel opeisbaar.
17.2. In het geval waarin:
– de Klant in staat van faillissement wordt verklaard;
– de Klant wordt toegelaten tot de Wettelijke Schuldsaneringsregeling Natuurlijke Personen;
– de Klant zelf verzoekt tot zijn faillissement of surseance van betaling of toelating tot de Wettelijke Schuldsaneringsregeling voor Natuurlijke Personen;
– de Klant tot boedelafstand overgaat;
– beslag op een (gedeelte van) het vermogen van de Klant wordt gelegd;
– de Klant onder curatele wordt gesteld;
– de Klant anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest;
– de Klant overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of al bestaande vennootschap;
– de Klant overgaat tot wijziging van de doelstelling van zijn bedrijf;
– de Klant komt te overlijden; of
– de Klant tekortschiet in de nakoming van een op grond van de Overeenkomst of deze Voorwaarden op hem rustende verplichting,
is RID gerechtigd de Overeenkomst met directe ingang, zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden door middel van een Schriftelijke kennisgeving, één of ander onverminderd de overige rechten van RID.

18. Verwerking van persoonsgegevens

18.1. Bij de uitvoering van de Overeenkomst worden persoonsgegevens verwerkt door RID (zoals de contactgegevens van Cursisten en de gegevens van medewerkers van Klanten en leerlingen). Op de verwerking van persoonsgegevens is het privacy statement van RID van toepassing. In het privacy statement is meer informatie te vinden over de verwerkingen door RID. Het privacy statement van RID kan worden nagelezen op de website van RID, te weten: https://www.rid.nl/privacy-statement/.

19. Overig

19.1. Op iedere Overeenkomst tussen de Klant en RID en deze Voorwaarden (met inbegrip van dit artikel 19.1) is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van een tussen de Klant en RID gesloten Overeenkomst en/of deze Voorwaarden zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem.